ဇြဲျပည့္ - အလြမ္းနဲ႔ညေန (Zwe Pyae)
Myanmar Music show

Summary: ဇြဲျပည့္ - အလြမ္းနဲ႔ညေန (Zwe Pyae)