အငဲ,လမင္း - အိပ္မက္ခ်စ္သူ (Ah Nge,La Min Kha)
Myanmar Music show

Summary: အငဲ,လမင္း - အိပ္မက္ခ်စ္သူ (Ah Nge,La Min Kha)