CLO_059: Unit One Review II
Chinese Learn Online show

Summary: Listen to this lesson, to review the following: Dialogue 1: Numbers A: Wei2? B: Kai3wen2 zai4 jia1 ma? A: Wo3 shi4. B: Ni3 ming2tian1 you3 kong4 ma? Wo3 xiang3 yao4 jie4shao4 wo3de nan2peng2you3 gei3 ni3 ren4shi4. A: Dang1ran2 hao3 a. Ta1 jiao4 shen2me ming2zi?
 B: Ta1 jiao4 Da4wei4. Na4 wo3men qu4 na4 jia1 xin1de Ri4ben3 can1ting1 chi1fan4. Hao3 bu4 hao3? A: Hao3 a. Ji3 dian3? B: Xia4wu3 liang3 dian3 zen3me yang4? A: Ke3yi3. Ming2tian1 jian4. Dialogue 2: Numbers A: Zhe4 ge yi1fu2 hen3 ke3ai4. 
B: Ni3 xiang3 yao4 mai3 ma?
 A: Bu4 xiang3. Tai4 gui4 le!
 B: Na4ge duo1 shao3 qian2?
 A: Zhe4ge yi1 qian1 san1 bai3 kuai4.
 B: Dui4, tai4 gui4 le. Ni3 ying1gai1 yao4 zhao3 bi3jiao4 pian2yi2 yi1dian3 de. A: Na4me, zhe4ge ku4zi ne?
 B: Wo3 jue2de bu4 hao3 kan4. A: Wei4 shen2me?
 B: Yin1wei4 wo3 bu4 xi3huan1 ta1de yan2se4.