CLO_046: I’m lost
Chinese Learn Online show

Summary: Listen to this lesson, to learn what the following means: Dialogue: Numbers A: Bu4 hao3 yi4si. Wo3 mi2lu4 le. Wo3 you3 di4tu2, ke3shi4 wo3 kan4 bu4 dong3 zhe4ge zi4 shi4 shen2me yi4si. B: Wo3 ye3 kan4 bu4 dong3. Dialogue: Tones A: Bù hǎo yìsi. Wǒ mílù le. Wǒ yǒu dìtú, kěshì wǒ kàn bù dǒng zhège zì shì shénme yìsi. B: Wǒ yě kàn bù dǒng.