Рисалей Нұр Онлайн Радиосы show

Рисалей Нұр Онлайн Радиосы

Summary: Құранның мағынауи тәпсірінен рухани имани аудио-үзінділер.

Join Now to Subscribe to this Podcast
  • Visit Website
  • RSS
  • Artist: Бәдүззаман Саид Нұрси
  • Copyright: Бәдүззаман Саид Нұрси

Podcasts:

 Адам болам десеңіз... | File Type: audio/x-m4a | Duration: 616

www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur    Фейзбук    ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 (Арафаттағы) "Аллаһу Акбар" тәкбирының сыры | File Type: audio/x-m4a | Duration: 647

www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 ҚҰПТАН намазы тәсбихаты | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1126

rebrand.ly/tesbihat 61-бет Құптан намазы тәсбихаты

 АҚШАМ намазы тәсбихаты | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1592

rebrand.ly/tesbihat 51-бет Ақшам намазы тәсбихаты

 ЕКІНТІ намазы тәсбихаты | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1524

rebrand.ly/tesbihat 40-бет Аср намазы тәсбихаты

 БЕСІН намазы тәсбихаты | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1125

rebrand.ly/tesbihat 32-бет Бесін намазы тәсбихаты

 ТАҢ намаз тасбихаты | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1757

rebrand.ly/tesbihat   20-бет Таң намазы тәсбихаты

 Исми Азам аудармасының дұғасы | File Type: audio/x-m4a | Duration: 518

[Risale-i Nur, Esma-i Hüsna içinde ism-i Nur, ism-i Hakîm ve ism-i Bedi'in mazharıdır.] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Исми Азам дұғасы | File Type: audio/x-m4a | Duration: 256

[Ey Şeytan ve ey Şeytanın şakirtleri! Kur'ân ya Arş-ı Âzamdan ve İsm-i Âzamdan gelmiş bir kelâmullahtır veyahut—hâşâ, sümme hâşâ, yüz bin kere hâşâ—yerde, sahtekâr ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikadsız bir beşerin düzmesidir.] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Хуласатүл Хуласа | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1492

[Risale-i Nur'un bir hülâsası olan Âyetü'l-Kübrâ ve Hizb-i Nuriyenin bir hülâsatü'l-hülâsası hükmünde otuz üç kelime-i tevhidin namaz tesbihatındaki eskiden beri okuduğum ve Risale-i Nur'un ekser hakikatleri namaz tesbihatında inkişaf etmesiyle hayalim fazla tevessü ederek, o otuz üç kelime-i tevhid, herbirisini kâinatın bir tabaka-i mahlûkatının lisan-ı haliyle söylediği o kelimeyi ben o lisan ile söylüyorum gibi, o küllî lisan-ı hal, benim cüz'î lisan-ı kàlimin aynı olur. Ben, kemal-i zevkle okuyorum. Size de suretini gönderiyorum.] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Джелджелутие | File Type: audio/x-m4a | Duration: 2308

[*Celcelûtiye, Süryanice "bedi" demektir. Ve bedi' mânâsındadır. İbareleri bedi' olan Risale-i Nur, Celcelûtiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhatı göründüğünden, kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyakatim olmadığı halde, bana verilen "Bediüzzaman" lâkabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un mânevî bir ismiydi; zâhir bir tercümanına âriyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim, hakikî sahibine iade edilmiş. Demek, Süryanice bedi' mânâsında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen Celcelûtiye ismi, işârî bir tarzda, bid'at zamanında çıkan Bediülbeyan ve Bediüzzaman olan Risale-i Nur'un hem ibare, hem mânâ, hem isim noktalarıyla bedîliğine münasebetdarlığını ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmâsında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. *Ben Celcelûtiye'yi okuduğum vakit, sâir münâcâtlara muhalif olarak, kendim bizzat hissiyatımla münâcât ediyorum diye hissederdim. Ve başkasının lisanıyla taklitkârâne olmuyordu. Benim için gayet fıtrî ve dertlerime alâkadar ve tefekkürat-ı ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. *İmam-ı Ali Radıyallahu Anhın en mühim ve en müdakkik üveysî bir şakirdi ve İslâmiyetin en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetü'l-İslâm İmam-ı Gazâlî (r.a.) diyor ki: "Onlar vahiyle Peygambere (a.s.m.) nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali'ye (r.a.) emretti, 'Yaz'; o da yazdı, sonra nazmetti."] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Секине | File Type: audio/x-m4a | Duration: 137

[On üç sene evvel Hz. Ali'nin (r.a.) bu kasidesinin sırrını bilmeden yedi sene evvel bu altı ismi İmam-ı Gazâlî'den ders alarak ve kendine daima vird ederek bütün evradları tebeddül ve tahavvül ettiği halde bu Sekine tabir edilen altı isme Hz. Ali'nin (r.a.) verdiği ders tarzında mütemadiyen terk ve tebdil etmeden devam etmiş. "Kim inayet-i İlâhiyeye mazhar ise Hz. Cebrail'in tabiri ile bu Sekine-i Kudsiye olan İsm-i Âzamı Cenâb-ı Hak ona hediye eder. Onunla o zamanın şer ve fitnelerinden kurtarır." "Kim saadete mazhar ise... said ise... şaki değilse... o İsm-i Âzam onun boynunda mübarek bir gerdanlık hükmünde bir nüsha olur."] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Мұнажатүл Құран | File Type: audio/x-m4a | Duration: 3342

[Çok parlak ve çok kıymetdar ve sevabı yüksek ve Kuranın harika belagatindeki icazın lemlarını taşıyan emsalsiz bir münacattır.Bu Ramazanı Şerifin bize bir hediyesidir.(Haşiye) Kuran okurken şehıd edilen Hz Osman Zinnureyn r.a-ın pek şirin ve harika ve cehverlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigarı ve eseridir ki,Imamı Ali r.a onun kıymetini ve mücizelerini ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona ravi olmuş ve fevkaladeliğini ilan etmiş. Haşiye: 20sendendir her Ramazanın Risale-i Nura bir hediyesi bulunduğu gibi,30  senden beri benim yanımda ve ara sıra okuduğum bu MÜNACAT-ı KURANIYE bu Ramazanın hediyesidir diye kalbime ihtar edildi.Nurlanın mehazi ve üstadı olan matbu hizbul muazzamı Kurannın ahirine ilhak edilecek.Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsidir ve ayetlerin sarıh lafızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir.] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Еврады Құдсие | File Type: audio/x-m4a | Duration: 2176

[Bugünlerde rahatsızlık için Evrad-ı Bahaiyeyi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Âhirinde ihtitam-ı Bahaiye olan hâtimesini bilemediğimden, eskiden beri okumuyordum. Haydi, bir defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki, Bir sahifede ve uzun altı buçuk satırında, on dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri... Kat’î kanaatım geldi ki, Şâh-ı Nakşibend, Gavs-ı Âzam gibi Risale-i Nur’u ve kudsî hizmetini keşfen müşahede edip tahsinkârâne haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de, yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve âhirdeki satırı ile otuz senelik Bahaiye virdime, o meleklerin, Nurların intişarına muavenetleri niyetiyle, ilhak eyledim.] www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz

 Науқастарға арнау | File Type: audio/x-m4a | Duration: 772

ОҚУ www.risalekz.com  anchor.fm/risalenur ГуглПодкаст  Инстаграм/Телеграм: risalekz  Рисалей Нұр оқы: rebrand.ly/risale

Comments

Login or signup comment.