ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதா(Shri Sai Satcharita - Tamil)
 show

ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதா(Shri Sai Satcharita - Tamil)

Summary: ஸ்ரீ சாய்பாபா வாழ்க்கை கதைகள் மற்றும் அவரது போதனைகளின் தத்துவ முக்கியத்துவம். The philosophical significance of Shri Saibaba life stories and his teachings.

Join Now to Subscribe to this Podcast
  • Visit Website
  • RSS
  • Artist: Radha Krsna Mai Gurukul
  • Copyright: Radha Krsna Mai Gurukul

Podcasts:

 EP 09 | சாய்பாபாவின் இனிப்பு மற்றும் தேன் போன்ற வார்த்தைகள் (The esoteric teachings of Saibaba) | Shri Sai Satcharita(Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 981

சாய்பாபாவின் இனிப்பு மற்றும் தேன் போன்ற வார்த்தைகள் Saibaba imparted profound and nectar-like teachings to his devotees. In this episode, I will be narrating a story from Chapter - 3, the esoteric teachings of Saibaba. So, be wherever you like, do whatever your choose, remember this well, all that you do is known to me. I am the inner ruler of all and seated in their hearts. I envelope all the creatures in the movable and immovable world. I am the mother of this Universe, the controller and the one who pulls the strings of the show of this Universe. Therefore, he who turns his attention towards me will have no difficulties. But Maya will trouble those who forget me. All the insects, ants, the visible, animate and inanimate world is my body and form. Watch Here: https://youtu.be/HMff7P8d_Kk This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees. English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 08 | ரோஹில்லாவின் கதை(Rohila's Story) | Shri Sai Satcharita(Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1069

ரோஹில்லாவின் கதை  Who is this Rohila, and how does Saibaba use Rohila to impart spiritual knowledge to the villagers.  In this episode, I will be narrating a story from Chapter - 3, how Rohila the Pathan was greatly attracted and drawn towards Saibaba's divinity when he came to Shirdi. So for many days, he stayed in Shirdi, during which time there grew intense love and devotion for Saibaba in his heart.   Watch Here: https://youtu.be/MxcvYW9vwPY This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees. English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 07 | சாய் பாபாவின் தாய் அன்பு(Motherly Love of Saibaba) | Shri Sai Satcharita(#Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 663

சாய் பாபாவின் தாய் அன்பு - Motherly Love of Saibaba   Why is a Guru's love greater than the love of a thousand mothers!   In this chapter, I will be narrating how a Guru's love is greater than a mother's love for her child and how Saibaba had the same love towards Hemadpant. Watch Here: https://youtu.be/PKHIYV1lgoY This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees. English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 06 | ஒரு குருவின் அவசியம்(The Necessity of a Guru) | Shri Sai Satcharita(#Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 780

ஒரு குருவின் அவசியம். ஒரு குருவின் முக்கியத்துவம் என்ன, ஏன் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு குரு இருக்க வேண்டும்?   What is the significance of a Guru, and Why should we have a Guru in our life? In this chapter, I will be narrating the story about the importance of a Guru and why should we have a Guru in our life? The Guru is the doorway to God. One cannot attain Self or God-realization with a Guru. The Guru is also the remover of darkness or ignorance and the illuminer of knowledge. One a devotee asked - "Baba, where to go?"   Watch Here: https://youtu.be/W060C7EI3dQ This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees. English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 02 || The Story Of Lord Dattatreya - The Supreme Master || SSGI Series | File Type: audio/x-m4a | Duration: 749

The Story and Advent of Lord Dattatreya - The Supreme Master. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radhakrsnamaigurukul/message

 EP 01 || Introduction of "The Sages, Saints, Gurus and Incarnations" || SSGI Series | File Type: audio/x-m4a | Duration: 357

1. Sage - A sage is a Wiseman who has the wisdom and knowledge about the Truth of God. Examples of sages are Chanakya, Hemadripant, Confucious, Tsun Zu. A sage is also a philosopher like Aristotle or Socrates. 2. Saint - A saint is a person who has manifested to serve the purpose of the divine Lord Almighty. Examples of saints are Kabir, Tukaram, Meerabai, Saibaba, Ramakrishna Paramhamsa. Some saints are canonised by the church also like St.Peters, St.Thomas, St. Francis Xavier. There are also Sufi saints like Rumi, Hazrat Kwaja Garib Nawaz or Inayat Ullah Khan. 3. Guru - 'GURU' – 'Gu' means destroyer or remover, and 'Ru' means darkness or ignorance. Therefore, a Guru is the destroyer of our ignorance and illuminer of knowledge. The term 'Gu' also means 'Gunaheet' meaning beyond Gunas, qualities or attributes and 'Ru' means 'Rupavarjita' meaning beyond all forms or formless. Therefore, the Guru is the One who has transcended the mind, body, senses, and the three Gunas. 'Gu' also denotes spiritual ignorance, and 'Ru' denotes the light of spiritual knowledge. Therefore, Guru is the One who dispels the darkness of spiritual ignorance in his disciples and illuminates them with spiritual knowledge through spiritual experiences. The Guru is the Tattva or the Teaching Principle of God. He is Nirgun or Unmanifest. The unmanifest Guru pervades the entire Universe at all times. The unmanifest Guru works through some of the evolved individuals who are known as the sagun or manifest Guru in the human form – 'Gurur Sakshat Parabrahma.' The Guru in the human form is the beacon of spiritual knowledge for guiding the sincere spiritual seekers on the path of Spirituality and towards God-Realization. The Guru initiates the few chosen ones formally into the world of Spirituality according to his discretion. The twice-born disciples enter the world of the Spiritual by giving up their materially worldly relationships. From that day, the Guru becomes the Mother, Father, Teacher, and every other relationship. The true disciples commit their life in service of their Guru by taking refuge unto the Lotus Feet of their Guru. A Guru is the manifestation of the divine Lord Himself - 'Gurur Sakshat Parabramha.' Only a 'real' Guru can you the direct experience of God. For e.g., Lord Dattatreya, Kapila Muni, Vyasdev, Sukhdev, Adi Shankara Charya, etc., to name a few, are the Gurus of all times. Only a true Guru can remove the material world imperfections and perfect the spiritual knowledge in his devotees and disciple. 4.Incarnation or Avatar: An incarnation is the divine essence of the Lord. He has manifested or taken a human form to establish 'Dharma' or 'Righteousness' and God's religion. Some of the most remarkable incarnations or avatars are Shree Ram, Lord Shree Krsna, Parashuram, Buddha, Jesus Christ or my KrsnaGuruji. The full Avatar is enlightened and completely aware of their own divinity even at the time of birth. The incarnation is never overcome by the 'Maya' or 'Illusions' of the material world. They are always aware of their mission and the divine powers at his command. Therefore, A God, Guru and Incarnation are no different from each other. They are all the same. An Avatar and Guru both remain in a state of eternal bliss. They both are Omnipotent, Omniscient, and Omnipresent. But, at the same time, there is a primary difference between Avatar and Guru. The difference lies in how that state of Cosmic Consciousness (Eternal Bliss) is attained. With the Grace of my KrsnaGuruji, I have been able to pen this most wonderful introduction of the Sages, Saints, Guru and Incarnations, in a string of words. Thank you for reading, and do watch out for my next blog about "The story of the Supreme Master - 'Lord Dattatreya.' --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/radhakrsnamaigurukul/message

 EP 05 | ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதாவை நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் அல்லது கேட்க வேண்டும்(Why should we read or listen to Shri Sai SatCharita)? | Shri Sai Satcharita(#Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1098

ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதாவை நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் அல்லது கேட்க வேண்டும்?   In this chapter, I will be narrating the story about the significance of why we all should read and listen to the beautiful life stories and teachings of the great sages, saints and gurus. What are the benefits it bestows upon humankind?    This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees.   English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 04 | ஆசிரியருக்கு பெயரிடுதல்(The Naming Of The Author) | Shri Sai Satcharita(Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 684

In this episode, the narration is about 'The Naming Of The Author(ஆசிரியருக்கு பெயரிடுதல்)' - Sai SatCharita and a detailed explanation about why do the divine beings and the sages and saints get their life stories, teachings, and leelas written through their chosen devotees. This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees. English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL For more: https://radhakrsnamaigurukul.com --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 03 | புத்தகத்தின் நோக்கம்(The Purpose of the Book) | Shri Sai Satcharita(Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 738

In this episode, the narration is about 'The Purpose of the Book(புத்தகத்தின் நோக்கம்)' - Sai SatCharita and a detailed explanation about why do the divine beings and the sages and saints get their life stories, teachings, and leelas written through their chosen devotees.  This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees.   English Parayan: https://bit.ly/3scPbvL For more: https://radhakrsnamaigurukul.com --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 02 - சாய் சத்சரிதா எவ்வாறு எழுதப்பட்டார் (How did Sai SatCharita get written)? | File Type: audio/x-m4a | Duration: 663

சாய் சத்சரிதா எவ்வாறு எழுதப்பட்டார் In this episode, we will be learning about how Sai Baba chooses Hemad Pant whose name was Shri Govind Raghunath Dabolkar for getting his life story and Leela’s written. Saibaba’s unique and miraculous way of warding off the Cholera Epidemic from Shirdi and the real significance of the Cholera story. This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees. English: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

 EP 01 - Introduction - Shri Sai Satcharita(Tamil) | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1217

தமிழ்ப்புத்தாண்டு   This episode of Sai SatCharita is proudly presented by 'Radha Krsna Mai Gurukul', featuring 'Shree RajShree Maa' for our Tamil speaking SaiBaba devotees.   English: https://bit.ly/3scPbvL --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilsaisatcharita/message

Comments

Login or signup comment.