Episode 39 - Happy Thanksgiving
Cat Vs Dog Podcast show

Summary: @chelcye @yungdolemite_