ဇြဲျပည့္ - သူငယ္ခ်င္းေလး (Zwe Pyae)
Myanmar Music show

Summary: ဇြဲျပည့္ - သူငယ္ခ်င္းေလး (Zwe Pyae)