ဇြဲျပည့္ - ဇြဲ (Zwe Pyae)
Myanmar Music show

Summary: ဇြဲျပည့္ - ဇြဲ (Zwe Pyae)