ဇြဲျပည့္ - ခ်စ္ေတးလႊာ (Zwe Pyae)
Myanmar Music show

Summary: ဇြဲျပည့္ - ခ်စ္ေတးလႊာ (Zwe Pyae)