Speak the speech I pray you
Ockham’s Razor show

Summary: Speak the speech I pray you